Giải đáp thắc mắc về giấc mơ thấy thời xưa

Nằm mơ thấy gặp thần nhân, đại cát.
Nằm mơ thấy người gọi mình là quan: lành.
o-SLEEP-DREAM-570-9938-1426910289
– Nằm mơ thấy thiên tử: đại quý, đại cát.

– Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu.

– Nằm mơ thấy nói chuyện với người xưa: thông minh.

– Nằm mơ thấy đối diện với quan trưởng sử: điềm lành.

– Nằm mơ thấy vương nữ: đại cát lợi.

– Nằm mơ thấy gần quan lớn: đại cát.

– Nằm mơ thấy quan cần gặp: đại cát.

– Nằm mơ thấy gặp thần nhân, đại cát.

– Nằm mơ thấy người gọi mình là quan: lành.

vào cửa: điềm rất tốt.

– Nằm mơ thấy vái đại quan: điềm quý, lành, có lợi.

– Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát.

– Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>